Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

madline
17:21
Bardzo
lubię 
pogodę 
po deszczu.
To taki
nowy początek.

April 12 2017

08:22
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viarosalie rosalie
madline
08:22
Reposted fromtfu tfu viarosalie rosalie
madline
08:20
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
madline
08:19

March 30 2017

madline
17:17
Nie używaj map innych ludzi. Stwórz własną.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
madline
17:06
3496 d517
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyszkaminnie myszkaminnie

March 27 2017

madline
18:23
4418 ba72 500
Reposted fromhabae habae viamopsmopski mopsmopski
madline
18:11
8012 b0e1
Reposted frombitchcraft bitchcraft viamopsmopski mopsmopski
madline
17:55
madline
17:50
8933 44b7
Reposted frommarzyciel marzyciel viaumieranko umieranko
madline
17:50
5305 5de0
Reposted frompluszak pluszak viaumieranko umieranko
15:41
7673 8de5
Reposted fromnoirceur noirceur viamopsmopski mopsmopski
madline
15:36
Lepiej się rozstać. W każdej sprawie ludzkiej istnieje krąg, którego nie powinno się przekraczać. Lepiej odejść i ocalić chociażby wspomnienia. Szacunek. Godność. To mimo wszystko nie są takie głupie sprawy, jak by się zdawało.
— Marek Hłasko
Reposted fromswojszlak swojszlak viamopsmopski mopsmopski
madline
15:34

March 26 2017

madline
15:23
4039 65f0 500
Reposted fromslodziak slodziak viaSkydelan Skydelan

March 25 2017

madline
09:58
Reposted fromFlau Flau viabrzask brzask

March 23 2017

madline
23:57
3371 2a21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

March 19 2017

12:11
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSkydelan Skydelan
madline
12:10
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl