Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

madline
4487 8923 500
madline
Tłumienie uczuć jest samobójstwem duszy.
— Daniel Senderek, SMS. Słowa mają siłę
Reposted fromdreeams dreeams viagdziejestola gdziejestola
9093 4968
madline
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
madline
Czasami budujemy mury nie po to, żeby się oddzielić, ale po to, żeby zobaczyć kto odważy się je przekroczyć.
madline
4760 028d
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaoutofmyhead outofmyhead
0639 87ad 500
Reposted fromhearthburn hearthburn viagdziejestola gdziejestola
madline
0252 913d
Reposted fromzapiski zapiski viagdziejestola gdziejestola
madline
2274 3528
Reposted fromdailylife dailylife viagdziejestola gdziejestola
madline
Nie jest łatwo być kobietą. Za dużo się czuje, za dużo się wierzy, za dużo się chce.
Reposted fromchocoway chocoway viaoutofmyhead outofmyhead

October 19 2017

2767 5f5a 500

ledecorquejadore:

Alhambra, Granada, Spain

Reposted fromthetemple thetemple
madline
Mnie i moje dziwactwa znoszą tylko nieliczni.
— Dziękuję.
Reposted fromso-so so-so viagdziejestola gdziejestola
madline
1999 70ea
Reposted frommeem meem viagdziejestola gdziejestola
madline
5124 c531
madline
0652 5fcf
Reposted frompeluda peluda viagdziejestola gdziejestola
madline
4586 e7f1
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viatentacleguy tentacleguy

October 11 2017

October 10 2017

madline
7273 fa7c 500
"Ości" 13
madline
2895 c3f3 500
Reposted fromcarly carly viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl